SODA

Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik

Ranjbar, Zohreh and Joborn, Martin (2015) Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik. [SICS Report]

[img]
Preview
PDF
486Kb

Abstract

Projektet Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik – FF-PIL är en förstudie med syfte att från processindustrins perspektiv undersöka potential, behov och kravbild på modeller, teknik och system för analys och planering av transporter för processindustrin, baserade på realtidsdata från individuella godstransporter. Förstudiens har som mål att undersöka hur ICT kan användas för att styra och effektivisera transportflöden för processindustrins produkter och råvaror i realtid, minska transportkostnader och minska miljöpåverkan, samtidigt som leveransprecision och kvalitet ökar. Ursprungliga projektkonstellationen består av BillerudKorsnäs AB, ScandFibre Logistics AB, Green Cargo AB, Mälarhamnar AB, Trafikverket, SICS Swedish ICT AB och SICS Swedish ICT Västerås AB. Under arbetets gång tillkom också nya industriparter som SSAB i Borlänge, Sandvik heat Technology , TransWaggon, Postrack, Trätåg och Interfleet och medverkade vid workshop eller intervjuer. Projektet startade i december 2014 och avslutades i april 2015. Projektets tre huvudaktiviteter var litteraturstudie, intervjuer med industripartner och workshopar/arbetsmöten. Projektets industriparter visade tydligt att effektiv logistik är centralt för företagens konkurrenskraft. Effektiva, förutsägbara och kvalitativa transporter är av stor vikt för Sveriges exportintensiva processindustri, och behovet av bättre överblick och styrning är stort. Förutsägbara och högkvalitativa transporter pekas ut som kritiska nyckelegenskaper för svensk processindustri. Att kunna kombinera tillförlitlighet och flexibilitet, styrbarhet och kontroll på omlastningar styrbara och en effektiv logistik med högkapacitetsfordon är gemensamma önskemål för alla intressenter i transportkedjan. Minst lika relevant som att öka flexibiliteten är att förbättra förutsägbarheten: FF-PIL kan lika gärna stå för Framtidens Förutsägbara Processindustriella Logistik! Projektet identifierat flera områden med stor förbättringspotential som utgör en bra grund för fortsatta forskningsprojekt inom ICT för processindustrins logistik. De två viktigaste är dels att förbättra integrationen av information mellan transportkedjans olika parter och dels att i högre grad använda ny realtidsdata (från t.ex. RFID-läsare och sensorer för t.ex. position, temperatur och vibration) från smarta lastbärare för ökad kostnadseffektivitet, förbättrad förutsägbarhet och säkrad transportkvalitet. Den integrerade informationen ger möjlighet till effektivare styrning och prioritering genom hela transportkedjan och bättre utnyttjande av transportkedjans kapacitet, vilket både kan öka förutsägbarheten och öka kostnadseffektiviteten. Realtidsdata kan användas för att kunna dra avancerade och indirekta slutsatser som underhållsbehov, risk för skadat gods, prognostiserade ankomsttider och detaljerad uppföljning av transporter. Av speciellt intresse är att följa och kunna påverka händelser vid terminaler, bangårdar och omlastningspunkter som idag ofta leder till stora effektivitetsförluster. Huvudfokus för realtidsdataarbetet för fortsättningen av FF-PIL är att utforska de behov som ställs på datainsamling och databearbetning för att säkerställa förutsägbarhet och transportkvalitet för processindustrin. I ett framtida nästa steg av FF-PIL kommer SICS samarbeta med KTH och LTU. Avd. Trafik och Logistik vid KTH har bred (till SICS) kompletterande kunskap om godstransporters förutsättningar. Järnvägstekniskt Centrum vid LTU driver projekt ePilot119, vars primära syfte är att samla data för förbättrat underhåll. Samverkan med projekt ePilot119 kommer att säkerställa kunskapsöverföring gällande insamling av realtidsdata och säkerställa att dubbelarbete undviks. FF-PIL är ett projekt inom strategiska innovation program Piia, www.sip-piia.se. Programmet PiiA representerar en nationell kraftsamling inom Processindustriell IT och Automation finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas.

Item Type:SICS Report
ID Code:5905
Deposited By:Vicki Carleson
Deposited On:15 Dec 2015 10:40
Last Modified:26 Jan 2016 14:41

Repository Staff Only: item control page