SODA

FBI-BAS, Framtidssäkra BangårdsInvesteringar - Pilot BAngods-Sävenäs

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Ranjbar, Zohreh (2015) FBI-BAS, Framtidssäkra BangårdsInvesteringar - Pilot BAngods-Sävenäs. [SICS Report]

[img]PDF
Restricted to Registered users only

1814Kb

Abstract

Projektet fokus har varit att undersöka möjliga metoder för att dimensionera en framtida rangerbangård givet långtidsprognos och dagens trafikering av bangården. Begreppet ”knytning” definieras som den ”bokning” som vagnen har från ankommande tåg till avgående tåg. Knytningen spelar stor roll för effektiviteten, produktiviteten och belastningen på bangården. Projektet har undersökt olika möjligheter att skapa en statistisk modell av knytningarna från historiskt material, ett års trafik, på bangården. Frågeställningen har varit att se om det statistiska materialet är tillräckligt signifikant för att kunna skapa en statistisk modell av knytningarna, samt hur denna modell skall vara utformad för att kunna anslutas till det prognosdata som lämnas från systemen Samgods och Bangods. Resultatet från projektet visar att det är viktigt att utgå från en nationell nivå även för en mer detaljerad analys av rangerbangårdars belastning, så att man då bygger vidare på det resultat som genereras från Samgods. Den nuvarande kopplingen mellan Samgods-Bangods är dock svag och bör stärkas eller ersättas med alternativ eller kompletterande metod för nationell analys av järnvägens godstransporter. I projektet provades en hypotes att man kunde direkt utgå från basårets tåg och tåginnehåll, för att skatta prognosårets tåginnehåll genom statistiska metoder. Emellertid blir den statistiska modellen för svag och framför allt riskerar detta angreppssätt att cementera fast brister i den nuvarande transportstrukturen. En statistisk metod bör därför användas som komplement till en övergripande nationell analys, snarare än att vara den nationella analysen. Det statiska metod som skissa på i projektet är mycket lämplig för att till prognoser lägga till det ”brus” i transportflödet som finns. Detta ”brus” är en mycket viktig komponent i bedömningen av en rangerbangårds belastning. Rapporten avslutas med att ge några förslag på förbättringar i befintliga processer och system samt redovisar även en del idéer på alternativa kapacitetsmodelleringar och behov av kompletterande data för att få en sammanhängande process mellan prognosarbete och kapacitetsberäkning. Projektet rekommenderar tre olika fortsättningsstudier: 1) Utveckling av alternativ metod för skattning av belastning på rangeringsbangården; 2) Undersöka om Nemo eller något alternativt verktyg kan vara lämpligt för att skapa en tågplan som är väl anpassad för prognosårets transportbehov; 3) Utveckling av prototyp för att ”skapa innehåll” till prognostiserade tåg, vilket behövs för bedömning av rangeringsbehov; 4) Vidare är det önskvärt att införa en tidsdimension till flöden och transportbehov i resultaten från Samgods. Ett flertal godstyper har krav på avsändningstid och/eller frammetid vilket utgör viktiga begränsningar på de faktiska dygnsvis transporterna och spelar stor roll för bangårdens beläggning. I närtid och för att vinna tid kan respektive varugrupp eventuellt schabloniseras med dylika krav på avsändningstid och frammetid.

Item Type:SICS Report
ID Code:5984
Deposited By:Vicki Carleson
Deposited On:26 Jan 2016 13:44
Last Modified:26 Jan 2016 14:39

Repository Staff Only: item control page